Mer info.

Vill du köpa PARKGÖMMET?

Kontakta oss på info@parkgommet.se

Allmänna Barnhuset. Mer kunskap om sexuella övergrepp finns på http://www.dagsattprataom.se Sajten har tagits fram tillsammans med både vuxna och barn och innehåller tips, fakta och berättelser från verkligheten.

Attention. En intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, anhöriga och yrkesverksamma. http://www.attention.se

Barnafrid. Nationellt kunskapscentrum för kunskap om våld mot barn, Linköpings universitet, http://www.barnafrid.se

BRIS. Bris tar emot samtal, mejl och har en chatt för barn och unga. De har också en telefon för vuxna som har frågor eller vill prata med någon om oro för ett barn, www.bris.se

Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Fakta om brott mot unga finns på www.brottsrummet.se

Brottsoffermyndigheten. www.jagvillveta.se

ECPAT. På ECPAT Sverige finns mer information om sexuell exploatering av barn. Det finns även en anmälningsfunktion ECPAT Hotline, www.ecpat.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Inte ditt fel är en vägledning för dig som i ditt yrke eller ideella engagemang möter unga som kan ha utsatts för sexuella övergrepp eller unga som har sålt sex eller bilder av sig själva med sexuellt innehåll, www.mucf.se

Polisen. http://www.polisen.se finns information om sexualbrott mot barn.

Rädda Barnen. Vuxna kan få stöd på Rädda Barnens föräldratelefon och mejl. 020-786 786 eller foraldrar@rb.se

Safe Selfie. Webbplats om ofrivillig bild- och filmspridning på nätet, http://www.safeselfie.se

SKL. Här kan du läsa om digitaliseringen av skolan. https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitalisering- skola/handlingsplanfordigitalisering.14701.html

Skolverket. För dig i skolan, vad gör du om du misstänker att ett barn far illa? www.skolverket.se

Socialtjänsten. Information om socialtjänsten hittar du på din kommuns webbplats eller på kommunens växel.

Statens medieråd. På www.statensmedierad.se finns information om barns medievanor. Se t ex senaste rapporten Ungas & Medier. För vuxna som vill lära sig mer om barns digitala vardag finns Digitala medier på föräldriska.

Surfa lugnt. Ett nationellt initiativ för att höja skolans och vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på nätet, www.surfalugnt.se

World Childhood Foundation. http://www.childhood.se

Change Attitude

Change Attitude är en religiöst och politiskt obunden ideell stiftelse vars arbete grundar sig i FN:s konvention om barnets rättigheter. Change Attitude verkar globalt och använder kulturella uttryck för att visualisera och mobilisera till handling mot sexualiserat våld mot barn.